સંદેશ CityLife: ૯0 ટકા લોકોમાં વિટામિન બી-૧૨ની ઊણપ જોવા મળે છે